QHCT 2022- 2030 Gia Lai – Đất nền Pleiku

đất nền pleiku gia lai

Đất nền Pleiku File Quy hoạch chi tiết tầm nhìn 2030 tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất
năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Quyết định phê duyệt QH: Đất nền Pleiku

 • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 • Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
 • Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy
 • hoạch ngày 20/11/2018;- Đất nền Pleiku

2. Căn cư vào nghị quyết: 

 • Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của
 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
 • Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính
  phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Đất nền Pleiku
 • Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính
  phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
 • Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ
  trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy
  hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
 • Căn cứ Thông báo số 343/TB-TU ngày 14/4/2022 của Tỉnh ủy về việc Thông
  báo kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các văn bản của Ban cán sự đảng
  Ủy ban nhân dân tỉnh;

FILE_20220706_142519_KHSDD 2022