1.300.000.000
800.000.000
4.000.000
685.000.000

Thành phố Pleiku

Đất đẹp thôn 4 Trà Đa

90.000.000
2.400.000.000

Thành phố Pleiku

Đất văn cao trà đa pleiku

2.200.000.000