535.000.000

Thành phố Pleiku

Bán đất KCN trà đa Pleiku

525.000.000
1.600.000.000
300.000.000

Thành phố Pleiku

Đất chợ trà đa Pleiku

420.000.000
685.000.000
990.000.000
750.000.000