1.300.000.000
1.600.000.000

Thành phố Pleiku

Đất chợ trà đa Pleiku

420.000.000
990.000.000