Thành phố Pleiku

Đất văn cao xã trà đa

1.200.000.000