1.600.000.000

Thành phố Pleiku

Đất văn cao trà đa pleiku

2.200.000.000